Straight up safety

Stills

Before Crash testcrashdummy_2